Vulcan Owners Club Belgium

VRA chapter

Statuten

Benaming: (voluit) Vulcan Owners club Belgium.


Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: V.Z.W.


Zetel: Leopoldsburg.


Voorwerp akte: Oprichting.


  


      Uit een onderhandse akte van 1 - 12 - 2004 blijkt dat


Nouwen Marcel, Koningsstraat 28, 3970 Leopoldsburg, geboren te Lommel op 08-06-1955


Siwinski Hary, Ernest Claeslaan 5, 3550 Zolder, geboren te Heusden op 30-05-1950


Wagemans Beatrice, Koningsstraat 28, 3970 Leopoldsburg, geboren te La Louvieré op 14-06-1955Een vereniging zonder winstoogmerk hebben opgericht met de naam Vulcan Owners Club Belgium.


Op de éérste algemene vergadering werden volgende statuten goedgekeurd.


 


 Artikel 1: De vereniging draagt de naam Vulcan Owners Club Belgium, afgekort V.O.C.B. Deze naam moet steeds door  de woorden "vereninging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw" worden voorafgegaan of gevolgd. Ook de afkorting V.O.C.B vzw mag gebruikt worden.


 Artikel 2: De vereniging is gevestigd te Leopoldsburg, Koningsstraat 28, 3970 Leopoldsburg, gerechtelijk arrondissement Hasselt.


 Artikel 3: De vereniging heeft tot doel: het organiseren van toertochten en evenementen.


 Artikel 4: De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.


 Artikel 5: De ondertekende oprichters zijn de eerste leden tot de vereniging. Er kan als lid toetreden ieder persoon die een kawasaki vulcan bezit. Het getal der leden is niet beperkt, doch mag niet minder dan drie bedragen.


 Artikel 6: Het jaarlijks lidgeld voor leden en toegetreden leden wordt bepaald op een algemene vergadering en dit met toestemming van de aanwezige leden, maar is vastgesteld op maximum 100 euro.


 Artikel 7: Ieder lid is automatisch ontslagnemend wanneer zij of hij niet meer in het bezit is van een Kawasaki Vulcan motor. Elk lid kan ter allentijden uit de vereniging treden.


 Artikel 8: Het lidmaatschap houd de aanvaarding in van de statuten en van de reglementen, en de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.


 Artikel 9: De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur  van minimum drie bestuurders, handelend als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.


 Artikel 10: De bestuurders worden benoemd voor een termijn van één jaar en zijn herkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie tot dat in hun vervanging is voorzien.


Artikel 11: De raad van bestuur  vergaderd door bijeenroeping door de voorzitter of indien minstens één derde van de leden dit wenst. De voorzitter dient de raad van bestuur zo dikwijls als de belangen van de vereniging  het eisen bijéén te roepen, de oproepingsbrief behelst de agenda.


 Artikel 12: Iedere vergadering begint met tenminste de helft van de bestuursraad en met de voorlezing van het verslag van vorige vergadering. Na notering van de eventuele op of aanmerkingen wordt het verslag ter goedkeuring door de voorzitter; secretaris en penningmeester ondertekend en ingeschreven in een daartoe bestemd register.


 Artikel 13: De raad van bestuur stelt zijn huishoudelijk reglement vast. In de raad van bestuur beslist de gewone meerderheid van de aanwezige bestuurders, in geval van gelijkheid der stemmen beslist de stem van de voorzitter.


 Artikel 14: De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt alle leden, haar besluiten gelden ook voor leden die niet stemmen of tegenstemmen.De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen haar bevoegdheden aan de raad van bestuur overdragen, behoudens wat betreft het wijzigen van statuten, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.


 Artikel 15: De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen, de begroting en het beleid van de bestuurders. De bestuurders zijn bovendien verplicht telkens als tenminste tweederde van de leden daarom verzoekt de algemene vergadering bijeen te roepen, met opgave van de agenda, en wel binnen een maand na het indienen van het verzoek bij het bestuur. Wordt aan dit verzoek niet voldaan dan zijn de verzoekers gerechtigd om zelf een vergadering te beleggen. Alle leden moeten worden opgeroepen ten minste acht dagen voor de vergadering. Dit geschiedt onder afgifte van de agenda bij een gewone brief. De vergaderingen hebben plaats op de locatie die in de oproepbrief is vermeld.


 Artikel 16: Allen leden hebben gelijk stemrecht in de vergadering, 1 stem per lid. Er kan niet worden gestemd bij volmacht. De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur, de vergadering kan de statuten niet wijzigen, indien deze wijziging niet op de agenda is vermeld en indien niet tweederde van de stemgerechtigde leden akkoord gaan.


 Artikel 17: De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.


 Artikel 18: Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar af, en maakt de planning voor het volgende jaar, deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding aan de leden worden uitgekeerd.


 Artikel 19: Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden overgedragen aan het goede doel. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welk goed doel het vereffeningsaldo wordt overgedragen.


 Artikel 20: Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake.


 Als eerste bestuurders van de vereniging zijn benoemd:


 


Voorzitter: Nouwen Marcel           Secretaris: Siwinski Hary          Penningmeester: Wagemans Beatrice

Copyright © 1998 - 2024  VOCB

Webmaster: Serge -  Beheerder Forum: Robby